A Filipino fans forum for the Thai artist, Witwisit Hirunwongkul


  Randomness 19.0

  Share
  avatar
  Eustace
  Pchy's Lover
  Pchy's Lover

  Number of posts : 2834
  Age : 24
  Location : 서울, 한국
  Registration date : 2009-01-08

  Re: Randomness 19.0

  Post by Eustace on September 29th 2010, 2:59 pm

  expresswhatsinside wrote:ah pure chookie lang ba ang night trip? hahaha

  kasi 2 boses eh oh well! hehehehe Smile

  day trip yung pure chookie... Smile
  avatar
  expresswhatsinside
  Honorary Pchynatic
  Honorary Pchynatic

  Number of posts : 4653
  Age : 28
  Location :
  Registration date : 2010-09-19

  Re: Randomness 19.0

  Post by expresswhatsinside on September 29th 2010, 2:59 pm

  unfortunately
  avatar
  Eustace
  Pchy's Lover
  Pchy's Lover

  Number of posts : 2834
  Age : 24
  Location : 서울, 한국
  Registration date : 2009-01-08

  Re: Randomness 19.0

  Post by Eustace on September 29th 2010, 3:01 pm

  Ticket night trip romanized lyrics... ^_^

  Spoiler:
  Læa khey dị̂yin chı̀ h̄ịm ẁā mī rt̄hfị thī̀ phā pị t̄hụng plāythāng
  Læa khng dị̂yin mā b̂āng reụ̄̀xng tạ̌w deinthāng pị s̄ū̀ khwām rạk
  Thī̀ mạn xāc h̄ā dị̂ mị̀ yāk tæ̀ mạn lảbāk meụ̄̀x txn deinthāng

  Læa nī̀ khụ̄x bthphelng thī̀ brrleng khwām ŵāh̄eẁ h̄ı̂ fạng
  Md sponx ca r̂xng phe lngxa ŵāh̄eẁ dạng dạng
  Khır t̀x khır thī̀ cı wạngweng læa ŵāh̄eẁ mā fạng
  Md sponx ca r̂xng phe lngxa ŵāh̄eẁ fạng fạng

  Mạn khụ̄x phelng phelng nận thī̀ ṭhex kạb c̄hạn khey fạng d̂wy kạn
  Bn thāng thī̀ pị thale wạn nận c̄hạn yạng cả dị̂ h̄emụ̄xn nı khwām f̄ạn
  Thī̀ bāng khụ̄n c̄hạn tụ̄̀n mān xng n̂ảtā d̂wy f̄ạn r̂āy
  Læa khid ẁā ṭhex ca tụ̄̀n k̄hụ̂n mā d̂wy kạn læa plxb cı
  Tæ̀ mị̀mī ley ṭhex pị cāk c̄hạn
  Læa nī̀ khụ̄x f̄ạn r̂āy thī̀ c̄hạn mị̀mī wạn tụ̄̀n k̄hụ̂n mā

  H̄em̀x mxng dū thāng rt̄hfị mị̀mī khır pị læ̂wk lạb mā
  Khidt̄hụng khır thī̀ thîng pị læa mị̀mī wạn ca ŷxn mā
  H̄āk c̄hạn dị̂ pị kạb rt̄hfị c̄hạn khngca mị̀ klạb mā
  Xyāk pị kạb rt̄hfị læ̂w khng mị̀mī wạn klạb h̄ā mā...

  Cı khn reā mị̀ xāc c̄hạndı lbleụ̄xn dị̂
  Læa k̆ h̄ạwcı khng mị̀ xāc c̄hạnnận pelī̀ynpælng pị
  Xỳāng thī̀ c̄hạn thảcı ca lụ̄m ṭhex pị s̄ạk khn mị̀ h̄ludpĥn
  Pherāa thảcı lụ̄m yāk ṭhex dị̂

  K̆ mị̀rū̂ ẁā pĕn pherāa xarị khır bxk ẁā thảcı mạn t̂xng chı̂ welā
  Meụ̄̀x nān mā læ̂w c̄hạn rạk ṭhex yạng ngị tæ̀ wạn nī̂ ṭhex pị yạng rạk mị̀mī s̄r̀āng sā
  Pherāa mạn pĕn phelng k̄hxng khır mị̀rū̂ wạn nī̂ c̄hạn peid dū mị̀ cex mæ̂ p̄hæ̀ns̄eīyng
  Thī̀ bxk ẁā pĕn phelng bn thāng dein kheīyng tæ̀ wạn nī̂ mī pheīyng c̄hạn thī̀ cả dị̂
  K̆ mị̀rū̂ ẁā ṭhex lụ̄m pị h̄rụ̄x yạng mị̀rū̂ mæ̂ krathạ̀ng ẁā ṭhex pị xyū̀ h̄ịn

  Ṭhex s̄bāy dī h̄rụ̄x thukk̄h̒ tāy thn ceīyn
  Ca mī khır t̀x khır plxb cı h̄rụ̄x khxy yindī
  H̄nụ̀ng khwām s̄eīycı thī̀ yạng yụ̄nyng pĕn khwām lùmh̄lng thī̀ yạ̀ngyụ̄n nān
  Thī̀ thảh̄ı̂ f̄ạn t̄hụng wạn meụ̄̀x wān læ̂w tụ̄̀n mā r̂xngh̄ị̂ khn deīyw

  H̄em̀x mxng dū thāng rt̄hfị mị̀mī khır pị læ̂wk lạb mā
  Khidt̄hụng khır thī̀ thîng pị læa mị̀mī wạn ca ŷxn mā
  H̄āk c̄hạn dị̂ pị kạb rt̄hfị c̄hạn khngca mị̀ klạb mā
  Xyāk pị kạb rt̄hfị læ̂w khng mị̀mī wạn ca mā ŷxn...

  C̄hạn nxn bn teīyng thī̀ ṭhex khey nxn læa yạng kxd h̄mxn thī̀ ṭhex khey h̄nun
  C̄hạn f̄ạn ẁā mạn yạng khng xbxùn d̂wy rạk k̄hxng ṭhex mị̀mī pelī̀ynpælng
  C̄hạn khey phākpheīyr k̄heīyn sụ̀ng phelng rạk d̂wy khwām h̄wạng ẁā ṭhex ca mā s̄ncı
  Tæ̀ thukwạnnī̂ mæ̂ phelng rt̄h fị mæ̀ ng... Ṭhex mị̀ khey ca cả

  H̄rụ̄x pherāaẁā rạk ṭhex pị h̄rụ̄x pel̀ā c̄hạn rạk rạk ṭhex keinpị h̄rụ̄x pel̀ā
  Læa c̄hạn khidt̄hụng pị h̄rụ̄x pel̀ā c̄hạn khid khidt̄hụng ṭhex pị h̄rụ̄x pel̀ā
  C̄hạn rạk ṭhex pị h̄rụ̄x pel̀ā c̄hạn rạk rạk ṭhex keinpị h̄rụ̄x pel̀ā
  Læa c̄hạn khidt̄hụng pị h̄rụ̄x pel̀ā c̄hạn khid khidt̄hụng ṭhex keinpị h̄rụ̄x pel̀ā
  avatar
  Eustace
  Pchy's Lover
  Pchy's Lover

  Number of posts : 2834
  Age : 24
  Location : 서울, 한국
  Registration date : 2009-01-08

  Re: Randomness 19.0

  Post by Eustace on September 29th 2010, 3:03 pm

  i'm so not sure if that is the real lyrics...
  avatar
  expresswhatsinside
  Honorary Pchynatic
  Honorary Pchynatic

  Number of posts : 4653
  Age : 28
  Location :
  Registration date : 2010-09-19

  Re: Randomness 19.0

  Post by expresswhatsinside on September 29th 2010, 3:05 pm

  Eustace wrote:Ticket night trip romanized lyrics... ^_^

  Spoiler:
  Læa khey dị̂yin chı̀ h̄ịm ẁā mī rt̄hfị thī̀ phā pị t̄hụng plāythāng
  Læa khng dị̂yin mā b̂āng reụ̄̀xng tạ̌w deinthāng pị s̄ū̀ khwām rạk
  Thī̀ mạn xāc h̄ā dị̂ mị̀ yāk tæ̀ mạn lảbāk meụ̄̀x txn deinthāng

  Læa nī̀ khụ̄x bthphelng thī̀ brrleng khwām ŵāh̄eẁ h̄ı̂ fạng
  Md sponx ca r̂xng phe lngxa ŵāh̄eẁ dạng dạng
  Khır t̀x khır thī̀ cı wạngweng læa ŵāh̄eẁ mā fạng
  Md sponx ca r̂xng phe lngxa ŵāh̄eẁ fạng fạng

  Mạn khụ̄x phelng phelng nận thī̀ ṭhex kạb c̄hạn khey fạng d̂wy kạn
  Bn thāng thī̀ pị thale wạn nận c̄hạn yạng cả dị̂ h̄emụ̄xn nı khwām f̄ạn
  Thī̀ bāng khụ̄n c̄hạn tụ̄̀n mān xng n̂ảtā d̂wy f̄ạn r̂āy
  Læa khid ẁā ṭhex ca tụ̄̀n k̄hụ̂n mā d̂wy kạn læa plxb cı
  Tæ̀ mị̀mī ley ṭhex pị cāk c̄hạn
  Læa nī̀ khụ̄x f̄ạn r̂āy thī̀ c̄hạn mị̀mī wạn tụ̄̀n k̄hụ̂n mā

  H̄em̀x mxng dū thāng rt̄hfị mị̀mī khır pị læ̂wk lạb mā
  Khidt̄hụng khır thī̀ thîng pị læa mị̀mī wạn ca ŷxn mā
  H̄āk c̄hạn dị̂ pị kạb rt̄hfị c̄hạn khngca mị̀ klạb mā
  Xyāk pị kạb rt̄hfị læ̂w khng mị̀mī wạn klạb h̄ā mā...

  Cı khn reā mị̀ xāc c̄hạndı lbleụ̄xn dị̂
  Læa k̆ h̄ạwcı khng mị̀ xāc c̄hạnnận pelī̀ynpælng pị
  Xỳāng thī̀ c̄hạn thảcı ca lụ̄m ṭhex pị s̄ạk khn mị̀ h̄ludpĥn
  Pherāa thảcı lụ̄m yāk ṭhex dị̂

  K̆ mị̀rū̂ ẁā pĕn pherāa xarị khır bxk ẁā thảcı mạn t̂xng chı̂ welā
  Meụ̄̀x nān mā læ̂w c̄hạn rạk ṭhex yạng ngị tæ̀ wạn nī̂ ṭhex pị yạng rạk mị̀mī s̄r̀āng sā
  Pherāa mạn pĕn phelng k̄hxng khır mị̀rū̂ wạn nī̂ c̄hạn peid dū mị̀ cex mæ̂ p̄hæ̀ns̄eīyng
  Thī̀ bxk ẁā pĕn phelng bn thāng dein kheīyng tæ̀ wạn nī̂ mī pheīyng c̄hạn thī̀ cả dị̂
  K̆ mị̀rū̂ ẁā ṭhex lụ̄m pị h̄rụ̄x yạng mị̀rū̂ mæ̂ krathạ̀ng ẁā ṭhex pị xyū̀ h̄ịn

  Ṭhex s̄bāy dī h̄rụ̄x thukk̄h̒ tāy thn ceīyn
  Ca mī khır t̀x khır plxb cı h̄rụ̄x khxy yindī
  H̄nụ̀ng khwām s̄eīycı thī̀ yạng yụ̄nyng pĕn khwām lùmh̄lng thī̀ yạ̀ngyụ̄n nān
  Thī̀ thảh̄ı̂ f̄ạn t̄hụng wạn meụ̄̀x wān læ̂w tụ̄̀n mā r̂xngh̄ị̂ khn deīyw

  H̄em̀x mxng dū thāng rt̄hfị mị̀mī khır pị læ̂wk lạb mā
  Khidt̄hụng khır thī̀ thîng pị læa mị̀mī wạn ca ŷxn mā
  H̄āk c̄hạn dị̂ pị kạb rt̄hfị c̄hạn khngca mị̀ klạb mā
  Xyāk pị kạb rt̄hfị læ̂w khng mị̀mī wạn ca mā ŷxn...

  C̄hạn nxn bn teīyng thī̀ ṭhex khey nxn læa yạng kxd h̄mxn thī̀ ṭhex khey h̄nun
  C̄hạn f̄ạn ẁā mạn yạng khng xbxùn d̂wy rạk k̄hxng ṭhex mị̀mī pelī̀ynpælng
  C̄hạn khey phākpheīyr k̄heīyn sụ̀ng phelng rạk d̂wy khwām h̄wạng ẁā ṭhex ca mā s̄ncı
  Tæ̀ thukwạnnī̂ mæ̂ phelng rt̄h fị mæ̀ ng... Ṭhex mị̀ khey ca cả

  H̄rụ̄x pherāaẁā rạk ṭhex pị h̄rụ̄x pel̀ā c̄hạn rạk rạk ṭhex keinpị h̄rụ̄x pel̀ā
  Læa c̄hạn khidt̄hụng pị h̄rụ̄x pel̀ā c̄hạn khid khidt̄hụng ṭhex pị h̄rụ̄x pel̀ā
  C̄hạn rạk ṭhex pị h̄rụ̄x pel̀ā c̄hạn rạk rạk ṭhex keinpị h̄rụ̄x pel̀ā
  Læa c̄hạn khidt̄hụng pị h̄rụ̄x pel̀ā c̄hạn khid khidt̄hụng ṭhex keinpị h̄rụ̄x pel̀ā

  waaa romanized to? lol i can't understand some characters Neutral wah! thanks tho eustace! haha
  avatar
  doaoc07
  Honorary Pchynatic
  Honorary Pchynatic

  Number of posts : 3956
  Age : 27
  Location : Philippines
  Registration date : 2010-09-13

  Re: Randomness 19.0

  Post by doaoc07 on September 29th 2010, 3:07 pm

  @eustace: hahaha NAKAKAHILO ung itsura nung lyrics. with the squares and all.

  guys i thin you should post those sa press play so that if any other person wants to find it then they'll see it there Smile
  avatar
  Eustace
  Pchy's Lover
  Pchy's Lover

  Number of posts : 2834
  Age : 24
  Location : 서울, 한국
  Registration date : 2009-01-08

  Re: Randomness 19.0

  Post by Eustace on September 29th 2010, 3:08 pm

  doaoc07 wrote:@eustace: hahaha NAKAKAHILO ung itsura nung lyrics. with the squares and all.

  guys i thin you should post those sa press play so that if any other person wants to find it then they'll see it there Smile


  wag yung lyrics ng Ticket... haha super di ako sure dyan!!  eto ang kinakanta ko pag bored ako dati:
  avatar
  doaoc07
  Honorary Pchynatic
  Honorary Pchynatic

  Number of posts : 3956
  Age : 27
  Location : Philippines
  Registration date : 2010-09-13

  Re: Randomness 19.0

  Post by doaoc07 on September 29th 2010, 3:10 pm

  @eustace: it doesn't seem like it. i tried singing to both day trip and night trip. ... Neutral
  avatar
  expresswhatsinside
  Honorary Pchynatic
  Honorary Pchynatic

  Number of posts : 4653
  Age : 28
  Location :
  Registration date : 2010-09-19

  Re: Randomness 19.0

  Post by expresswhatsinside on September 29th 2010, 3:11 pm

  si paul nawlaa LOL! nag gsis na hahah!!!

  wait what do you mena by your last post ollie?
  avatar
  doaoc07
  Honorary Pchynatic
  Honorary Pchynatic

  Number of posts : 3956
  Age : 27
  Location : Philippines
  Registration date : 2010-09-13

  Re: Randomness 19.0

  Post by doaoc07 on September 29th 2010, 3:14 pm

  expresswhatsinside wrote:si paul nawlaa LOL! nag gsis na hahah!!!

  wait what do you mena by your last post ollie?

  the romanized lyrics that eustace posted Smile haha it doesn't fit neither day trip nor night trip .. haha i tried singing. xD
  avatar
  doaoc07
  Honorary Pchynatic
  Honorary Pchynatic

  Number of posts : 3956
  Age : 27
  Location : Philippines
  Registration date : 2010-09-13

  Re: Randomness 19.0

  Post by doaoc07 on September 29th 2010, 3:15 pm

  immannnnnnnnnnn!! I MISS CHUUUUUU!!!!!!!!
  avatar
  expresswhatsinside
  Honorary Pchynatic
  Honorary Pchynatic

  Number of posts : 4653
  Age : 28
  Location :
  Registration date : 2010-09-19

  Re: Randomness 19.0

  Post by expresswhatsinside on September 29th 2010, 3:15 pm

  haha kahapon si paul ngayon naman si imman LOL!

  hahaha,
  avatar
  doaoc07
  Honorary Pchynatic
  Honorary Pchynatic

  Number of posts : 3956
  Age : 27
  Location : Philippines
  Registration date : 2010-09-13

  Re: Randomness 19.0

  Post by doaoc07 on September 29th 2010, 3:16 pm

  imman was my very FIRST friend here! kaya ganun Razz
  avatar
  doaoc07
  Honorary Pchynatic
  Honorary Pchynatic

  Number of posts : 3956
  Age : 27
  Location : Philippines
  Registration date : 2010-09-13

  Re: Randomness 19.0

  Post by doaoc07 on September 29th 2010, 3:18 pm

  ... hahaha

  when nonez becomes MOD the first thing he'll do is BAN me! haha
  avatar
  expresswhatsinside
  Honorary Pchynatic
  Honorary Pchynatic

  Number of posts : 4653
  Age : 28
  Location :
  Registration date : 2010-09-19

  Re: Randomness 19.0

  Post by expresswhatsinside on September 29th 2010, 3:20 pm

  and i am nothing? Neutral


  avatar
  Eustace
  Pchy's Lover
  Pchy's Lover

  Number of posts : 2834
  Age : 24
  Location : 서울, 한국
  Registration date : 2009-01-08

  Re: Randomness 19.0

  Post by Eustace on September 29th 2010, 3:22 pm

  expresswhatsinside wrote:and i am nothing? Neutral  don't worry... you are special.. hahaha!!!
  avatar
  doaoc07
  Honorary Pchynatic
  Honorary Pchynatic

  Number of posts : 3956
  Age : 27
  Location : Philippines
  Registration date : 2010-09-13

  Re: Randomness 19.0

  Post by doaoc07 on September 29th 2010, 3:23 pm

  you want me to miss you too? how can i miss you when you're always there.. haha you're my 3rd friend hereeee!! XD

  avatar
  expresswhatsinside
  Honorary Pchynatic
  Honorary Pchynatic

  Number of posts : 4653
  Age : 28
  Location :
  Registration date : 2010-09-19

  Re: Randomness 19.0

  Post by expresswhatsinside on September 29th 2010, 3:24 pm

  wahahahaha SPECIAL CHILD! LOL! hahahahaha Very Happy thanks eustace! hahaha

  *SNOBS OLLIE*
  avatar
  doaoc07
  Honorary Pchynatic
  Honorary Pchynatic

  Number of posts : 3956
  Age : 27
  Location : Philippines
  Registration date : 2010-09-13

  Re: Randomness 19.0

  Post by doaoc07 on September 29th 2010, 3:26 pm

  snobbing me huh.... you SURE that's a good idea?
  avatar
  nonez
  Honorary Pchynatic
  Honorary Pchynatic

  Number of posts : 7008
  Age : 30
  Location : use google map haha...
  Registration date : 2009-01-01

  Re: Randomness 19.0

  Post by nonez on September 29th 2010, 3:31 pm

  ah....wala pa di pa me approved by the admins..

  apply pa lang me nagsend palang me ng resume and i need to take video call interview..lol

  well how i wish para naman mapaganda pa natin ang site...

  @ollie-di noh...wala pa nga eh...i should warn first...if u do so so>>> chugi....jk
  avatar
  Eustace
  Pchy's Lover
  Pchy's Lover

  Number of posts : 2834
  Age : 24
  Location : 서울, 한국
  Registration date : 2009-01-08

  Re: Randomness 19.0

  Post by Eustace on September 29th 2010, 3:32 pm

  nonez wrote:ah....wala pa di pa me approved by the admins..

  apply pa lang me nagsend palang me ng resume and i need to take video call interview..lol

  well how i wish para naman mapaganda pa natin ang site...

  @ollie-di noh...wala pa nga eh...i should warn first...if u do so so>>> chugi....jk

  true!!! nagiging makalat ang WHP... daming threads...

  avatar
  Eustace
  Pchy's Lover
  Pchy's Lover

  Number of posts : 2834
  Age : 24
  Location : 서울, 한국
  Registration date : 2009-01-08

  Re: Randomness 19.0

  Post by Eustace on September 29th 2010, 3:35 pm

  BRB... need to finish this JAVA programing...
  avatar
  doaoc07
  Honorary Pchynatic
  Honorary Pchynatic

  Number of posts : 3956
  Age : 27
  Location : Philippines
  Registration date : 2010-09-13

  Re: Randomness 19.0

  Post by doaoc07 on September 29th 2010, 3:35 pm

  nonez wrote:ah....wala pa di pa me approved by the admins..

  apply pa lang me nagsend palang me ng resume and i need to take video call interview..lol

  well how i wish para naman mapaganda pa natin ang site...

  @ollie-di noh...wala pa nga eh...i should warn first...if u do so so>>> chugi....jk

  dito nalang ako sa randomness lagi....

  avatar
  expresswhatsinside
  Honorary Pchynatic
  Honorary Pchynatic

  Number of posts : 4653
  Age : 28
  Location :
  Registration date : 2010-09-19

  Re: Randomness 19.0

  Post by expresswhatsinside on September 29th 2010, 3:36 pm

  sorry my fault ata bakit nagkakalat ang threads! huhu.. bye eustace!

  nooo nonez wag mo din ako iban! WAH! hahahaha :p

  @ollie
  avatar
  nonez
  Honorary Pchynatic
  Honorary Pchynatic

  Number of posts : 7008
  Age : 30
  Location : use google map haha...
  Registration date : 2009-01-01

  Re: Randomness 19.0

  Post by nonez on September 29th 2010, 3:41 pm

  doaoc07 wrote:
  nonez wrote:ah....wala pa di pa me approved by the admins..

  apply pa lang me nagsend palang me ng resume and i need to take video call interview..lol

  well how i wish para naman mapaganda pa natin ang site...

  @ollie-di noh...wala pa nga eh...i should warn first...if u do so so>>> chugi....jk

  dito nalang ako sa randomness lagi....


  wag naman..ang daya mo... lol!

  Sponsored content

  Re: Randomness 19.0

  Post by Sponsored content


   Current date/time is May 24th 2018, 9:54 pm